Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Chủ Nghĩa Xã Hội Và Quyền Con Người

Chủ nghĩa xã hội và quyền con người là một vấn đề có ý nghĩa lý luận và thực tiễn quan trọng, luôn thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội ở nhiều nước trên thế giới. Khẳng định những giá trị to lớn của chủ nghĩa xã hội trong việc bảo vệ quyền con người, cả về mặt lý luận cũng như thực tiễn, là chủ đề lớn luôn được đặt ra với tất cả những ai yêu chuộng công lý và hoài bão về một xã hội trân trọng những giá trị nhân bản của con người.

Cuốn sách là một nỗ lực của các tác giả, với mong muốn góp phần làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn của chủ nghĩa xã hội, với nền tảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc bảo vệ một trong những giá trị thiêng liêng của cộng đồng nhân loại là quyền con người; đồng thời góp phần khẳng định sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đặng Dũng Chí, Hoàng Văn Nghĩa
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 9786045710913
Trọng lượng (gr) 780
Kích thước 24 x 16
Số trang 495
Giá bìa 101,000 đ