Reviews 1

Từ ngay tựa đề của quyển sách đã thấy được ba yếu tố là quyền lực, tầm ảnh hưởng và sức thuyết phục là ba công cụ cực kỳ quan trọng để có thể trở thành một nhà quản trị hiệu quả của một công ty. Phân tích ra mới có thể thấy được quyền lực là yếu tố hàng đầu bởi lẽ nếu không có sự áp chế và lãnh đạo của khía cạnh này thì người quản lý rất khó khăn trong việc chỉ đạo mọi người làm theo kế hoạch đã đề ra. Từ đó, tầm ảnh hưởng càng được lan rộng hơn và chắc chắn sẽ thuyết phục được thái độ và hành vi của nhân viên trong công việc. Như vậy, quyển sách chỉ ra rằng quyền lực chính là nền tảng để hình thành và gia tiến cho hai yếu tố còn lại.

Quyển sách sẽ giúp chúng ta tầm soát sức ảnh hưởng và biết cách thuyết phục người khác thông qua quyền lực của bản thân. Yếu tố phân quyền cũng được đề cập trong cuốn sách này vì lãnh đạo không thể lạm quyền mà phải luôn giữ uy tín ở mức tối ưu nhất. Có tầm và còn phải có tâm thì mới khiến nhân viên tâm phục khẩu phục mà tuân theo sự chỉ đạo. Ngoài ra, việc định hướng các chiến lược quan trọng cho doanh nghiệp cũng cần có sức thuyết phục thông qua cách trình bày và ý tưởng. Rủi ro đạo đức được đem lên hàng đầu trong vấn đề điều hành và tạo ra sự phân cấp bởi nếu có sự chuyên quyền và hợp tác nhằm trục lợi thì chắc chắn quyền lực ấy là sai trái và không đáng tuyên dương. Có thể nhận định rằng việc hiểu rõ bản chất của quyền lực, sức ảnh hưởng và thuyết phục là các bước nền tảng để vận dụng chúng mà quyển sách đã nêu rất rõ những khái niệm này.

Thông tin chi tiết
Năm phát hành 02-2020