Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Sự thành công trên thương trường của bạn tuỳ thuộc vào khả năng hiểu và cải thiện “những con số”. Tài chính dành cho những Nhà Quản lý Không Chuyên mang đến cho bạn hai mươi bốn bài học với các biệt ngữ chuyên dụng về các vấn đề cơ bản của kế toán, các báo cáo tài chính và dự toán ngân sách. Với những lời gợi ý và những nhận xét sâu sắc trong việc đọc các báo cáo tài chính, đo lường khả năng sinh lợi nhuận, theo dõi dòng tiền mặt và hơn thế nữa, những gợi ý hướng dẫn về những điều căn bản của kế toán này sẽ cho bạn biết cách làm thế nào:

- Đặt con số vào trong bối cảnh

- Đọc và hiẻu các cước chú

- Xác định xem lượng hàng lưu kho có cao quá không

- Bảo đảm các thương vụ được ghi nhận thích hợp

- Sử dụng các tỷ lệ then chốt

- Đặt các mục tiêu doanh thu thực tế

- Hiểu được công việc của kiểm toán viên

- Học cách biết tìm câu trả lời ở đâu

- Nhận ra những lĩnh vực có vấn đề tiềm ẩn

Trước khi bạn có thể đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu của một công ty, bạn cần phải hiểu về ngôn ngữ tài chính. Tài chính dành cho những Nhà Quản lý Không Chuyên sẽ cho phép bạn hiểu và nói thứ ngôn ngữ này bằng cách cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng về việc những con số của công ty bạn có nguồn gốc từ đâu, chúng có ý nghĩa gì và bạn có thể làm gì để cải thiện chúng.

Mục lục:

Lời giới thiệu

Để trở thành người am hiểu về tài chính

Xem lại các thuật ngữ cơ bản

Đừng vội suy đoán

Hãy hiểu được tính quan trọng của việc chọn thời điểm

Hãy hiểu được công việc của kiểm toán viên

Hãy học cách đi tìm câu trả lời

Hãy nghiên cứu kết quả kinh doanh

Hãy đọc kỹ hơn bảng cân đối kế toán

Hãy đọc toàn bộ bảng báo cáo thu nhập

Hãy kiểm tra dòng tiền mặt

Xem kỹ hơn các phần cước chú

Hãy xác định lượng hàng lưu kho có quá cao hay không

Hãy nhìn các phần điều chỉnh

Hãy kiểm tra việc ghi nhận doanh thu

Phân tích, phân tích và phân tích

Hãy sử dụng các tỷ suất then chốt

Tại sao PPE quan trọng

Tìm hiểu nhiều hơn về lợi thế thương mại

Chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị

Đặt các mục tiêu doanh thu thực tế

Cắt giảm chi phí hợp lý

Theo dõi dòng tiền mặt

Nhận ra những vấn đề tiềm ẩn

Hiểu được doanh thu ảnh hưởng đến chi phí như thế nào

Chọn dạng thích hợp cho dự toán

Mời bạn đón đọc.

Reviews 1

Summary sách Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên - Katherine Wagner

Cuốn sách dễ hiểu này mô tả 24 bài học để hiểu và đánh giá khả năng tài chính của công ty.

(đọc tiếp...)

Đây là 24 bài học:

ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI AM HIỂU VỀ TÀI CHÍNH: khái niệm cơ bản về kế toán và báo cáo tài chính và quá trình lập dự toán ngân sách.

XEM LẠI CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN

ĐỪNG VỘI SUY ĐOÁN

HÃY HIỂU ĐƯỢC TÍNH QUAN TRỌNG CỦA VIỆC CHỌN THỜI ĐIỂM

HÃY HIỂU ĐƯỢC CÔNG VIỆC CỦA KIỂM TOÁN VIÊN

HÃY HỌC CÁCH ĐI TÌM C U TRẢ LỜI

HÃY NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ KINH DOANH

HÃY ĐỌC KỸ HƠN BẢNG C N ĐỐI KẾ TOÁN

HÃY ĐỌC TOÀN BỘ BẢNG BÁO CÁO THU NHẬP

HÃY KIỂM TRA DÒNG TIỀN MẶT

XEM KỸ HƠN CÁC PHẦN CƯỚC CHÚ

HÃY XÁC ĐỊNH LƯỢNG HÀNG LƯU KHO CÓ QUÁ CAO HAY KHÔNG

HÃY NHÌN CÁC PHẦN ĐIỀU CHỈNH

HÃY KIỂM TRA VIỆC GHI NHẬN DOANH THU

PH N TÍCH, PH N TÍCH VÀ PH N TÍCH

HÃY SỬ DỤNG CÁC TỶ SUẤT THEN CHỐT

TẠI SAO PPE QUAN TRỌNG?

TÌM HIỂU NHIỀU HƠN VỀ LỢI THẾ THƯƠNG MẠI

CHUẨN BỊ, CHUẨN BỊ VÀ CHUẨN BỊ

ĐẶT CÁC MỤC TIÊU DOANH THU THỰC TẾ

CẮT GIẢM CHI PHÍ HỢP LÝ

THEO DÕI DÒNG TIỀN MẶT

NHẬN RA NHỮNG VẤN ĐỀ TIỀM ẨN

HIỂU ĐƯỢC DOANH THU ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ NHƯ THẾ NÀO

CHỌN DẠNG THÍCH HỢP CHO DỰ TOÁN

CẨM NANG DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

Made by Quang Lê

Thông tin chi tiết
Tác giả Katherine Wagner
Dịch giả Nguyễn Vĩnh Trung
Nhà xuất bản Nxb Tổng hợp TP.HCM
Năm phát hành 10-2008
Công ty phát hành NXBTH TPHCM
ISBN 2060109011671
Trọng lượng (gr) 110.00 gam
Kích thước 15x23 cm
Số trang 72
Giá bìa 30,000 đ
Thể loại