Giới thiệu sách
Được đóng góp bởi OBook Team

Báo Cáo Chính Trị Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa X

Báo Cáo Chính Trị Của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng Khóa X được biên soạn đáp ứng nhu cầu học tập, tìm hiểu, nghiên cứu của các cấp, các ngành, các địa phương, của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Báo cáo chính trị đã kiểm điểm 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X, nhìn lại 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 -2010, 20 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991; đề ra những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển đất nước 5 năm (2011-2015), tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Reviews 0
Thông tin chi tiết
Tác giả Đảng Cộng Sản Việt Nam
Nhà xuất bản NXB Chính Trị Quốc Gia
Năm phát hành 12-2018
ISBN 8935211109551
Trọng lượng (gr) 250
Kích thước 19 x 13
Số trang 126
Giá bìa 17,000 đ