Review sách 5 Centimet trên giây - Shinkai Makoto

Anh Khoa đã review
Hình đính kèm


Review khác về sách này 1
Regina Morgenstern đã review sách này

Mình chẳng bao giờ đọc những cuốn sách tình cảm, lại càng không đọc Shinkai Makoto bao giờ. Sở dĩ mình cầm cuốn này lên cũng là vì đã nhỡ đổi lấy nó ở một hội chợ đổi sách.

chi tiết