Sống Đẹp
by Lâm Ngữ Đường
1 reviews

Review sách Sống Đẹp

Seeking đã review

Đáng đọc lại nhiều lần, và đọc cả bản tiếng Anh để thấy hết cái hay. Càng ngẫm càng thấy hay!

Một số nhận định của tác giả cần xét lại theo những gì đã xảy ra sau thời tác giả (viết quyển này khoảng 1936-1937) đến nay, nhưng rất nhiều tư tưởng phóng khoáng, nhân bản.

Bạn có thể tìm thấy vô số câu trích dẫn hay về nhiều chủ đề khác nhau trong quyển sách này:

Về đọc sách:

- Trên thế gian này không có cuốn sách nào mà ai cũng phải đọc, chỉ có những cuốn sách mà một cá nhân phải đọc vào một thời điểm ở một nơi nhất định trong một hoàn cảnh nhất định, và vào một giai đoạn trong cuộc đời.

(There are no books in this world that everybody must read, but only books that a person must read at a certain time in a given place under given circumstances and at a given period of his life.)

- Đọc sách khi còn trẻ như nhìn trăng qua khe cửa; đọc sách lúc đứng tuổi như nhìn trăng ở ngoài sân; đọc sách lúc về già như nhìn trăng trên sân thượng.

(Reading books in one's youth is like looking at the moon through a crevice; reading books in middle age is like looking at the moon in one's courtyard; and reading books in old age is like looking at the moon on an open terrace.)

- Không cần phải có thời điểm và địa điểm đúng để đọc sách. Khi tâm trạng muốn đọc tới, ta có thể đọc ở bất cứ đâu.

(There is no proper time and place for reading. When the mood for reading comes, one can read anywhere.)

- When one's thoughts and experience have not reached a certain point for reading a masterpiece, the masterpiece will leave only a bad flavor on his palate.

Cách sống:

-Nếu bạn có thể sử dụng một buổi chiều vô dụng đến hoàn hảo theo một cách vô ích đến hoàn hảo, bạn đã học được cách sống rồi.

If you can spend a perfectly useless afternoon in a perfectly useless manner, you have learned how to live.

- Có quá nhiều điều để yêu và để thán phục trong cuộc đời đến nỗi không hạnh phúc và thỏa mãn trong đời cũng là một hành động bội ơn.

There is so much to love and to admire in this life that it is an act of ingratitude not to be happy and content in this existence.

- “Nhỏ thì phải răn mình vì sự tranh đấu, lớn lên phải răn mình về sắc dục, già thì phải răn mình về tính tham lam”(Thiếu, giới chi tại đấu; cập kì tráng, giới chi tại sắc; cập kì lão, giới chi tại tham), nghĩa là trẻ con thì ham đánh nhau, người lớn thì ham đàn bà, mà người già thì ham tiền.

Confucius said, “When young, beware of fighting; when strong, beware of sex; and when old, beware of possession,” which simply means that a boy loves fighting, a young man loves women, and an old man loves money.”

Cái này không phải châm ngôn, mà là ngụ ngôn, cái gì cũng vừa vừa phai phải thôi ;)

Một người bị giam ở địa ngục, sắp được đầu thai, tâu với Diêm Vương: “Như quả Đại Vương muốn cho tôi trở về dương gian, thì tôi xin được vài điều kiện.”Diêm Vương hỏi: “Điều kiện nào?”Người đó đáp: “Tôi xin được làm con một vị Tể tướng, làm cha một vị Trạng nguyên; tôi xin được một ngôi nhà ở giữa một khu đất vạn mẫu, có ao thả cá, có đủ loại trái cây; lại xin có một người vợ rất đẹp và nhiều tì thiếp diễm lệ, hết thảy đền ngoan ngoãn chiều chuộng tôi; lại xin châu bảo chất đầy phòng, lúa chất đầy lẫm, tiền bạc chất đầy rương, mà tôi thì được làm công khanh, một đời vinh hoa phú quí, sống lâu trăm tuổi.”Diêm Vương đáp: “Trên dương gian mà có được con người như vậy thì ta đây đã đầu thai thay ngươi rồi!”

“There was a man who was in Hell and about to be re-incarnated, and he said to the King of Re-incarnation, “If you want me to return to the earth as a human being, I will go only on my own conditions.” “And what are they?” asked the King. The man replied, “I must be born the son of a cabinet minister and father of a future ‘Literary Wrangler’ (the scholar who comes out first at the national examinations). I must have ten thousand acres of land surrounding my home and fish ponds and fruits of every kind and a beautiful wife and pretty concubines, all good and loving to me, and rooms stocked to the ceiling with gold and pearls and cellars stocked full of grain and trunks chockful of money, and I myself must be a Grand Councilor or a Duke of the First Rank and enjoy honor and prosperity and live until I am a hundred years old,” And the King of Re-incarnation replied, “If there was such a lot on earth, I would go and be re-incarnated myself, and not give it to you!”

Du lịch:

- Một người biết du lãm là một người không biết mình đi đâu, và một người du lãm hoàn toàn quên cả mình ở đâu mà tới nữa, quên cả tên, họ mình nữa.

A good traveler is one who who does not know where he is going to , and a perfect traveler does not know where he came from.