Đây Là Leonardo Da Vinci
by Joost Keizer
1 reviews

“Đây là Leonardo da Vinci” cũng có rất nhiều sự thật thú vị, mới mẻ về vị danh họa này. Cuốn sách tổng hợp những điểm nổi bật, các sự kiện chính trong cuộc đời của đại danh họa từ khi sinh ra đến lúc mất đi. Cùng với đó, những tác phẩm của ông và sự ra đời cũng được kể ngắn gọn.

Mặc dù mới chỉ đọc một cuốn sách trong bộ “Đây là…” nhưng mình sẽ cân nhắc việc mua thêm những... đọc tiếp