REVIEW “TƯ DUY CỘNG ĐỒNG”

Cách tư duy của mỗi chúng ta ảnh hưởng rất nhiều đến phong cách sống và sự thành công của từng người. Đặc biệt, tư duy là khởi nguồn của sáng tạo, khởi nguồn cho những cố gắng, tìm tòi nhằm giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Từ việc giải quyết các vấn đề cá nhân, nhân loại lại càng mở rộng hơn quá trình này với mục tiêu hướng đến những giá tr... đọc tiếp