LÀN KHÓI DANH VỌNG ĐÃ PHỦ MỜ ĐẠO ĐỨC

(REVIEW “ÔNG BẠN ĐẸP”)

“Nhờ tài xảo quyệt hàng xã mà ông được xem là cự phách trong số các bạn đồng nghiệp, trong số tất cả những kẻ đui què mẻ sứt được tôn lên ghế nghị sĩ. Ông khá chải chuốt, đủ đứng đắn, đủ thân mật, đủ nhã nhặn để thành công. Ông đã thu được những thắng lợi trong cái giới viên chức cao cấp pha tạp, hỗn độn và... đọc tiếp