Summary sách Tài chính dành cho những nhà quản lý không chuyên - Katherine Wagner

Cuốn sách dễ hiểu này mô tả 24 bài học để hiểu và đánh giá khả năng tài chính của công ty.

Đây là 24 bài học:

ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI AM HIỂU VỀ TÀI CHÍNH: khái niệm cơ bản về kế toán và báo cáo tài chính và quá trình lập dự toán ngân sách.

XEM LẠI CÁC THUẬT NGỮ CƠ BẢN

... đọc tiếp